Algemene verkoopsvoorwaarden

1) De eigendom van de door ons geleverde goederen gaat pas over op de klant na de integrale
betaling van onze factuur. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment
van de levering.
2) In geval van niet tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
een verwijlintrest verschuldigd zijn van 20% alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 20%, en
dit op het totaal bedrag van de factuur, ongeacht het gedeelte dat eventueel reeds betaald zou zijn,
met een minimum van 250,00 EUR.
3) Alle facturen dienen contant betaald te worden, behoudens andere overeenkomst.
4) Alle betwistingen in verband met de facturen dienen, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven te
worden geformuleerd en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum.
5) Bij geschil zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
6) JG Automatisatie zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor speciale, indirecte of
vermoedelijke schade of verlies zoals onder meer, doch niet beperkt tot verlies van inkomsten,
gebruik, verlies van productie, kapitaalkosten of kosten verbonden aan het onderbreken van de
operatie.
7) Door het feit van zijn bestelling verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord met de hiervoor
omschreven algemene voorwaarden en verbindt er zich toe, zich niet te beroepen op de
aankoopvoorwaarden, die eventueel op zijn brieven, orders enz. … voorkomen.

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE